ಆಟವಾಡಿ, ಅನ್ನ ನೀಡಿ!

3:01 PM

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೧೦ರ ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ


ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಕೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ: ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರಿಯಾದ ಜಾಲತಾಣ www.wfp.org; ಫ್ರೀ ರೈಸ್ ಆಟ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು www.freerice.comನಲ್ಲಿ.

You Might Also Like

1 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook