ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣ: "ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಾಯೆ"

12:49 PM

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೧, ೨೦೧೦ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಈ ಲೇಖನದ ಪಠ್ಯರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook