ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣ: "ಸೋಷಿಯಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕುರಿತು.."

6:00 AM

ಮಾರ್ಚ್ ೧, ೨೦೧೧ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಲೇಖನದೊಡನೆ ಉದಯವಾಣಿಯ ನನ್ನ ಅಂಕಣ 'ವಿಜ್ಞಾಪನೆ' ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇದೇ ಲೇಖನದ ಪಠ್ಯರೂಪ ಇ-ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook