ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚ

9:09 AM

ಜನವರಿ ೩, ೨೦೧೨ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಲೇಖನ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರ ಸೃಷ್ಟಿ; ಅದು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook