'... ಬಿಸ್ಕತ್ತು ... ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಟು' ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ

9:48 PM

'ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೨ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಲೇಖನ. ಪೂರ್ಣಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

* * *
'ಧರಣಿ ಮಂಡಲ' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಲೇಖನ. ಪೂರ್ಣಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook