ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರಿಗೀಗ ನೂರು ವರ್ಷ

12:27 AM


ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ 'ಜೀವಿ' ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರಿಗೀಗ ನೂರು ವರ್ಷ. ಈ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook