ಬೆದರು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ!

10:10 PM

ಜುಲೈ ೧೩, ೨೦೧೧ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಪಠ್ಯರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನೋಡಿ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook