ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣ: "ವೆಬ್ ವಿಹಾರದ ಎರಡು ದಶಕ"

9:57 AM

ಆಗಸ್ಟ್ ೯, ೨೦೧೧ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಇದರ ಪಠ್ಯರೂಪ ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಚಿಕೆ ಓದಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ!

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook