ಇಜ್ಞಾನ: 'ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಸಂಚಿಕೆ' ಬಂದಿದೆ!

4:03 PM

ಇಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯ 'ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಸಂಚಿಕೆ' ಇದೀಗ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

You Might Also Like

2 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook