ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಣತ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರಿಣತಿಯಷ್ಟೆ ಸಾಲದು!

12:33 PM

ಜೂನ್ ೧೨, ೨೦೧೨ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ; ಪಠ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ!

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook