ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು

11:59 PM

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೫, ೨೦೧೨ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕುರಿತ ಲೇಖನದ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಡೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಚಿತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಯವರ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook