ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಗ್ಗೆ...

9:14 PM

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫, ೨೦೧೨ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ'ದ ಹೆಸರು 'ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಂ' ಆಗಿರುವುದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೈವಾಡ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎನ್ನುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook