ಮುಳುಗಲಾರದ ಹಡಗಿನ ಮುಳುಗಲಾರದ ನೆನಪು...

11:14 PM

92 varshagala hinde nadeda durantadalli mulugi hoda 'mulugalaarada hadagu' Titanic nanage atyanta aaptavaada vishayagalallondu. Ee bagge naanu bareda lekhana kaleda 15randu Ushakirana Vidyarthi Sangaatiyalli prakatavaagittu. Aa lekhana illide... Odi!

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook