ಕಾರಂತರ ನೆನಪು

4:16 PM


೧೯೯೭ರಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಡಾ ಕೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ನನಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ, ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೊಂದು.

You Might Also Like

12 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook