ಬೇದ್ರೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯ

7:13 PM

ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರ, ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ಬೇದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥರು ತಮ್ಮ 'ಬೇದ್ರೆ ಬರಹ' ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರಹ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook