ಮಾತಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳು - ೬: ನೆನಪಿನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳು

8:30 PM


ಡಾ| ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ೧೯೯೭ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಉತ್ತರ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಿಧಿಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿಯ ಮಾತಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿರಿಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪುಸ್ತಕ.

You Might Also Like

5 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook