ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣ: "ಜಪಾನ್‌ಗಾಗಿ ಮಿಡಿದ ಜಾಲಲೋಕದ ಹೃದಯ"

8:00 AM

ಮಾರ್ಚ್ ೨೨, ೨೦೧೧ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಈ ಲೇಖನದ ಪಠ್ಯರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ.
ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ 'ಕಿರಣ ಸೋರಿಕೆ'ಯನ್ನು ವಿಕಿರಣ ಸೋರಿಕೆ ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತರ್ಜಾಲವಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತರಜಾಲ.

You Might Also Like

1 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook