ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇ-ಜ್ಞಾನ

1:00 PM


ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗು ಇ-ಜ್ಞಾನ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಡನೆ ನಿಮ್ಮೆದುರು ನಿಂತಿದೆ. ಬ್ಲಾಗಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾನೆ?

You Might Also Like

2 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook